英语论文网

留学生硕士论文 英国论文 日语论文 澳洲论文 Turnitin剽窃检测 英语论文发表 留学中国 欧美文学特区 论文寄售中心 论文翻译中心 我要定制

Bussiness ManagementMBAstrategyHuman ResourceMarketingHospitalityE-commerceInternational Tradingproject managementmedia managementLogisticsFinanceAccountingadvertisingLawBusiness LawEducationEconomicsBusiness Reportbusiness planresearch proposal

英语论文题目英语教学英语论文商务英语英语论文格式商务英语翻译广告英语商务英语商务英语教学英语翻译论文英美文学英语语言学文化交流中西方文化差异英语论文范文英语论文开题报告初中英语教学英语论文文献综述英语论文参考文献

ResumeRecommendation LetterMotivation LetterPSapplication letterMBA essayBusiness Letteradmission letter Offer letter

澳大利亚论文英国论文加拿大论文芬兰论文瑞典论文澳洲论文新西兰论文法国论文香港论文挪威论文美国论文泰国论文马来西亚论文台湾论文新加坡论文荷兰论文南非论文西班牙论文爱尔兰论文

小学英语教学初中英语教学英语语法高中英语教学大学英语教学听力口语英语阅读英语词汇学英语素质教育英语教育毕业英语教学法

英语论文开题报告英语毕业论文写作指导英语论文写作笔记handbook英语论文提纲英语论文参考文献英语论文文献综述Research Proposal代写留学论文代写留学作业代写Essay论文英语摘要英语论文任务书英语论文格式专业名词turnitin抄袭检查

temcet听力雅思考试托福考试GMATGRE职称英语理工卫生职称英语综合职称英语职称英语

经贸英语论文题目旅游英语论文题目大学英语论文题目中学英语论文题目小学英语论文题目英语文学论文题目英语教学论文题目英语语言学论文题目委婉语论文题目商务英语论文题目最新英语论文题目英语翻译论文题目英语跨文化论文题目

日本文学日本语言学商务日语日本历史日本经济怎样写日语论文日语论文写作格式日语教学日本社会文化日语开题报告日语论文选题

职称英语理工完形填空历年试题模拟试题补全短文概括大意词汇指导阅读理解例题习题卫生职称英语词汇指导完形填空概括大意历年试题阅读理解补全短文模拟试题例题习题综合职称英语完形填空历年试题模拟试题例题习题词汇指导阅读理解补全短文概括大意

商务英语翻译论文广告英语商务英语商务英语教学

无忧论文网

联系方式

托弗Ditlevsen的闪灯-Tove Ditlevsen's Blinkende lygter

论文作者:代写留学生论文论文属性:课程作业 Coursework登出时间:2012-07-25编辑:bloger点击率:8405

论文字数:8994论文编号:org201207251455014261语种:英语 English地区:丹麦价格:免费论文

关键词:闪灯Blinkende lygterTove Ditlevsen

摘要:这一篇范文,讲述的是托弗Ditlevsen的闪灯,是由英语论文网丹麦论文代写中心丹麦作业频道整理推荐,以供大家学习和欣赏,现在就一起来读读这篇优秀的的文章吧。

导读:这一篇范文,讲述的是托弗Ditlevsen的闪灯,是由英语论文网丹麦论文代写中心丹麦作业频道整理推荐,以供大家学习和欣赏,现在就一起来读读这篇优秀的的文章吧。

 

托弗Ditlevsen的闪灯-Tove Ditlevsen's Blinkende lygter


Blinkende lygter, et digt og en film.
Torkild, Peter, Stefan og Arne er alle små-kriminelle, og har bevæget sig ind i et gangster miljø som resultere i at de skylder penge, til en færing som er en slags "Don" et overhovedet. For at betale gælden tilbage, bliver de sendt ud for at lave et knæk, hvor de skal hente en mappe, de finder dog ud af at mappen indeholder 4 millioner kroner, og betragter det som deres chance for at stikke af og komme ud af gangster miljøet. Så let går det dog ikke, under indbruddet bliver Peter såret i en skudepisode, og bilen som de skulle køre til Barcelona i går i stykker tæt på Fredericia. De holder lav profil på en kro der, ligger inde i en skov, her møder de to lokale, Carl og Alfred som får af vide at de er der for at renovere kroen. Torkild beslutter sig alene om at købe kroen, de skaber en hvis splid i den ellers meget tætte gruppe venner.

 

Filmen begynder meget dansk, vi starter i fugleperspektiv, man ser en kro ude i skoven, solen skinner, fuglene synger og det hele er meget idylisk, der bliver zoomet ind på et sort hvidt billede af fire drenge. Alt dette minder utroligt meget om en Morten Korch film, dette er filmens anslag. Næste scene er på en havn, den er kold og grå, der er fire mænd, tre af dem sidder på en gammel rusten bil den sidste står og er utålmodig, der kommer en lastbil de har ventet på, den er fuld af de forkerte smøger og chaufføren får en god gedin omgang tæsk. Her har filmen ændret udtryk og er nu en gangster film, dette er filmens præsentation. Vi bliver nu introduceret i Torkild's liv og hans karakter og person, dette er uddybningen. I før nævnte indbrud, vælger Torkild at stjæle mappen med pengene, her begynder filmen som en roadmovie, da de beslutter sig for at stikke af til Barcelona og starte et nyt og "ærligt" liv, dette er point of no return. Alt imens de arbejder på kroen, leder færingen efter dem, og da Peter er afhængi af coke, ringer han til en pusher og beder ham mødes på havnen i Fredericia, det får færingen af vide, dette er konfliktoptrapning. Da færingen og han's bande finder dem, får vi klimaks. Og til sidst da Torkild's ex kæreste kommer som madanmelder har vi udtoningen, I henhold til berettermodellen.

Filmen må siges at have komedie som overordnet genre, det kan ses på den lykkelige slutning, havde de været en tragedie ville færingen nok have dræbt dem alle. Instruktøren har dog flere forskellige genre blandet ind i filmen, en af dem er gangster film, det vises ved vold og skydevåben, han bruger dog volden meget humoristisk, der er en scene hvor Arne skyder et egern, det er helt sikkert en ting instruktøren bruger til at vi skal se Arne's forskruede person med et glimt i øjet.

 

Musikken i filmen har stor betydning for hvilken stemning der gerne vil fremhæves, i starten af filmen er der en smuk melodi der skal understrege idyllen, samme musik er i slutningen hvor der også e论文英语论文网提供整理,提供论文代写英语论文代写代写论文代写英语论文代写留学生论文代写英文论文留学生论文代写相关核心关键词搜索。

共 1/3 页首页上一页123下一页尾页

英国英国 澳大利亚澳大利亚 美国美国 加拿大加拿大 新西兰新西兰 新加坡新加坡 香港香港 日本日本 韩国韩国 法国法国 德国德国 爱尔兰爱尔兰 瑞士瑞士 荷兰荷兰 俄罗斯俄罗斯 西班牙西班牙 马来西亚马来西亚 南非南非